កម្ពុជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជិត ៣ ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីបម្រើក្នុងវិស័យសំណង់

ភ្នំពេញ៖ វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា គឺជា​ចលករ​មួយ​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ចូលរួមចំណែក​ជំរុញ និង​ពង្រឹង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ ជាពិសេស​បាន​ចូលរួមចំណែក​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​បាន​មួយផ្នែក​តាមរយៈ​ការផ្តល់​កន្លែងធ្វើការ​ជាច្រើន​នាក់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ។

នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ដែល​ចេញ​កាលពីពេល​កន្លង​ទៅថ្មីៗនេះ​បានបង្ហាញ​ឱ្យដឹងថាវិស័យសំណង់បានបង្កើតការងារជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះគិតជាមធ្យមប្រមាណពី ១៩,០០០ នាក់ ទៅ ២១,០០០ នាក់ក្នុងថ្ងៃ ។ ដោយឡែកនៅរាជធានី ភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករប្រមាណពី ៦,២៧០ នាក់ ទៅ ៦,៣០០ នាក់ថ្ងៃ។

បើប្រៀបធៀប ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ចំនួនកម្មករគិតជាមធ្យមប្រមាណពី ២៨,០០០ នាក់ទៅ ២៨,៥០០នាក់ ក្នុង​មួយថ្ងៃសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសដោយឡែកនៅរាជធានី ភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករប្រមាណពី ១២,០០០ នាក់ ទៅ ១២,៥០០ នាក់ក្នុង​មួយថ្ងៃគឺមានការថយចុះ ចំនួន ២៦,៣១ ភាគរយ ។

តាមរយៈ នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ តម្លៃពលកម្មសម្រាប់កម្មករគ្មានជំនាញ ក្នុង ១ ថ្ងៃអាចទទួលបាន ពី ៣០ ០០០ រៀល ដល់ ៤០ ០០០ រៀល។ កម្មករមានជំនាញ និងមេជាងក្នុង ១ ថ្ងៃអាច ទទួលបានពី ៤០,០០០ រៀល ដល់ ៦០,០០០ រៀលចំពោះ វិស្វករ ស្ថាបត្យករ និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក្នុង ១ ខែអាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស ពី ៤០០ ដុល្លារ ទៅ ២ ៥០០ ដុល្លារ ៕