មកស្គាល់មុខមាត់ពិតរបស់តួអង្គខ្មោចនៅក្នុងរឿងល្បីៗរបស់ហូលីវូត

អ្នកមួយចំនួនប្រាកដជាចូលចិត្តមើលភាពយន្តខ្មោចបែបរន្ធត់ព្រឺព្រួចល្បីៗរបស់ហូលីវូដ ហើយក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងថា មុខមាត់ពិតរបស់តួអង្គខ្មោចដែលធ្វើឱ្យអ្នកមើលខ្លាចគ្រប់គ្នានោះ មានមុខមាត់យ៉ាងណាដែរ ។ ដូចនេះហើយ ពេលនេះយើងសូមបង្ហាញនូវមុខមាត់ពិតរបស់តួអង្គខ្មោចក្នុងរឿងខ្មោចហូលីវូដមួយចំនួនដូចខាងក្រោម។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានឃើញមុខមាត់ពិតហើយ ប្រាកដជាស្ងើចសរសើរចំពោះស្នាដៃតុបតែងជាខ្មោចរបស់ហូលីវូដតែម្តង។

1.នាង Daveigh Chase ក្នុងរឿង The Ring ឆ្នាំ២០០២


2. នាង Takako Fuji ក្នុងរឿង The Grudge ឆ្នាំ២០០៤


3. នាង Xan Angelovich ក្នុងរឿង Walking Dead ឆ្នាំ២០១០


4. នាង Bonnie Aarons ក្នុងរឿង The Nun ឆ្នាំ២០១៨


5. នាង Liz White ក្នុងរឿង The Woman in Black ឆ្នាំ២០១២


6. នាង Lorna Raver ក្នុងរឿង Drag Me to Hell ឆ្នាំ២០០៩


7. នាង Lou Hancock ក្នុងរឿង Evil Dead II ឆ្នាំ១៩៨៧


8. នាង Delphine Chaneac ក្នុងរឿង Splice ឆ្នាំ២០០៩