មកដឹងពីចំនុនសំខាន់នៃការស្នើជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក UNESCO

ចំណុចសំខាន់បី ដែលអាចក្លាយជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក UNESCO ។

១. (USL) urgent safeguarding list ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ព្រោះវាជិតបាត់បង់ហើយ ចឹងមិនមែនត្រឹមតែភាគីស្នើរដែលត្រូវថែរក្សាអភិរក្សតែឯងទេ គឺត្រូវធ្វើអោយពិភពលោកនឹងសហគមន៍ដែលពាក់ពន្ធ័បានស្គាល់អោយបានច្រើន តំរូវអោយ UNESCO នឹង សហគមន៍ ជួយនិងផ្តល់ថវិការរាប់លាន មកអភិរក្សអោយរស់លើងវិញ(ចឹងរាល់៤ឆ្នាំម្តង ត្រូវយកreport ទៅបង្ហាញគេ)បើមិនចឹងទេទុកចោលយូរ ក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរ។
២.(RL) Representative list ដំណាក់កាលដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថា បេតិកភណ្ឌ័មួយនេះ បានទទួលស្គាល់ហើយពីប្រទេសនានា នឹងសហគមន៍ហើយ ចឹងបាននយ័ថា វាចាប់ផ្តើមទទួលស្គាល់ថា អភិរក្សបានល្អហើយ ។
៣. ដំណាក់កាលកំពូល (GSGL) Good Save Guarding list គឺដំណាក់កាលក្រោយពី Representative បញ្ជាក់ថា ប្រទេសមួយដែលជាភាគីស្នើរសុំ នឹងបញ្ជាក់ថាខ្លួនធ្វើអោយពិភពលោកដឹងនឹងយល់ច្បាស់ពី របស់មួយនឹង ហើយនៅតែបន្តក្នុងការរៀបចំមិនអោយបាត់បង់ នឹងបន្តទៅដល់គ្រប់ជំនាន់អោយយល់ច្បាស់និង បង្ហាញពីរបស់មួយនេះនៅជានិរន្តិ៍ រហូតទៅ។

ក្បាច់គុណល្បុក្កតោ ទើបតែជាប់ដែរ មិចអត់មានគេទូងស្គរចឹង សូមប្រជាជនរៀនយល់ថាយើងមិនមែនថែតែ របាំ ល្ខោនមួយនេះទេ មានអ្វីផ្សេងទៀតដែលពារបស់ខ្មែរហើយមានវយ័ចំណាស់ពាន់ឆ្នាំជាងនឹងទៀត។ ចាប៉ីដងវែង នឹងល្ខោនខោល វត្តស្វាយ អណ្តែត ស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចគ្នាតែដូចគ្មានអ្នក មើលចាប៉ីដងវែងផង ។ (ជប៉ុននិងកូរ៉េ ជំនួយមកខ្មែរក្នុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នូវបេតិកភណ្ឌ៍ពីរនេះច្រើនជាងគេ គេអោយលុយយើងមកអភិរក្សរបស់ខ្លួនច្រើនណាស់) សូមក្រសួងជួយផ្តល់ពត៍មានអោយច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាជនផង ដើម្បីអោយគាត់ស្វែងយល់ពីរបាំនិមួយៗ ហើយសំដែងរាល់ពេលពិធីបុណ្យពិសេសៗអោយបានទូលំទូលាយផង ៕