បុគ្គលិកផលិតកម្មLD៣នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩និងខ ណ:ផលិតកម្មអំពាវអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើតេស្តសំណាក

ភ្នំពេញ:នៅថ្ងៃទី២៤ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះផលិ តកម្មអិលឌីអីធើធេនមេនបានប្រកាសថាមានក្រុ មការងាររបស់ខ្លួនចំនួន៣នាក់បានរកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ខណ:ផលិតកម្មបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវទៅធ្វើតេស្តសំណាក។

ផលិតកម្មបានបញ្ជាក់ថាចំពោះបុគ្គលទាំងនេះរួម មាន:១.ឈ្មោះ គង់ ឌីណា រកឃើញវិជ្ជមានម្សិល មិញ ។២.ឈ្មោះ សុខ ឡេង និង ៣. សឿន វិចិត្រ រកឃើញវិជ្ជមានព្រឹកនេះ(២៤ខែឧសភា)។

ដូច្នេះសូមអ្នកដែលបានជួបអ្នកទាំងបីខាងលើឬក៏បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់សូមមេត្តាទៅធ្វើ តេស្តសំណាកជាបន្ទាន់៕