បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នាយ ពែកមី ប្រាប់វិធីធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនតារាកំប្លែងនាយ ពែកមី បានបង្ហាញនូវវិធីធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺកូវីដ-១៩។ នេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើតេស្តរហ័សរកវីរុសកូវីដ-១៩ដោយខ្លួនឯង។

ជាក់ស្តែងតារាកំប្លែងនាយ ពែកមី ថ្មីៗនេះ សម្រេចធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងតាមរយ:ការប្រើប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកវីរុសកូវីដ-១៩ដោយអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

ក្រោយពីការធ្វើតេស្តរួចបានបង្ហាញលទ្ធផលថា នាយ ពែកមី ពុំមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ទេ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីតេស្តរហ័សរកកូវីដ-១៩ដែលនាយ ពែកមី បានបង្ហាញ៕