អីយៈ ប្រុសឡា ចាប់ពន្លាត់ស្បែក ខ្មែរមួយជីវិត ចរឹតស្រីហើយតើ

បន្ទាប់ពី G-devith ពន្លះខ្មែរមួយជីវិតថា ជាអាភេ រួចមក ភ្លាមៗស្រាប់តែតារាចម្រៀងរ៉េបមួយដួងទៀតគឺ ប្រុសឡា បានចេញមុខមកពន្លះខ្មែរមួយជីវិតដូចគ្នា ។​

ប្រុសឡា បានរ៉េបចំថា អាភេចារឹតស្រីលឹហើយតិចប្រកាច់។ គ្រាន់តែពន្លាត់ស្បែកភេ ថាជាចរឹតស្រីបែបនេះភ្លាម ហ្វេនៗជាច្រើនគាំទ្រថា នេះបានអាយដលខ្ញុំ! Idol Rap តបបានល្អណាស់! ស្រលាញ់ត្រង់ឃ្លា “ អាមនុស្សប្រុសចរិកស្រី” “ A Flip Flop Man “ …។

តោះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា៖