អ៊ឹម ជីវ៉ា ប្រកាសយកថវិការពាក់កណ្តាលនៃការចុះកិច្ចសន្យាផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនHealthy Yo ung Pretty Careជួយដល់សិល្បៈខ្វះខាតនិងកុមារកំព្រា

ភ្នំពេញ:តារាសម្តែងប្រុសលោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ប្រកាសយកថវិការពាក់កណ្តាលនៃការចុះកិច្ចសន្យាផ្សព្វ ផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនHealthy Yo ung Pretty Careជួយដល់សិល្បៈខ្វះខាតនិងកុ មារកំព្រា។

ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក អ៊ឹម ជី វ៉ា បានចុះកិច្ចសន្យាអ្នកផ្សព្វផ្សាយជូនក្រុមហ៊ុនH ealthy Young Pretty Careកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញ។នេះបើតាមការបញ្ជា ក់របស់លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ។

លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានលើកឡើងថាខ្ញុំបាទ អុឹម ជីវ៉ា ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់បានទទួលការងារថ្មីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយជូនក្រុមហ៊ុន Healthy Young Pretty Care។ក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានេះក៏មានវត្ត មានលោកឧកញ៉ា ជា តុងហួរ និងលោកនូ សុវ ណ្ណា តំណាងអោយក្រុមហ៊ុន Healthy Young Pretty Care ។

លោកបន្ថែមទៀតថាថវិកាដែលបានមកពីការចុះកិ ច្ចសន្យានេះគឺខ្ញុំយកពាក់កណ្តាលទៅជួយដល់សិ ល្បៈក្រីក្រខ្វះខាតនិងកុមារកំព្រា។អំពើល្អមិនសាប សូន្យ៕