ក្រសួងប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញនូវសារម ន្ទីររោងភាពយន្តនិងរោងសម្តែងសិល្ប:ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ:ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្ប:បានប្រកា សបើកដំណើរការឡើងវិញនូវការចូលទស្សនាសា រមន្ទីររោងភាពយន្តនិងរោងសម្តែងសិល្ប:ក្នុងរាជ ធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ខែតុលាឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។

 

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបានឲ្យ ដឹងថាចំពោះការបើកដំណើរនេះត្រូវគោរពអនុវត្តតាមវិធានការគោលការណ៍ស្តង់ដាប្រតិបត្តិSOPនិ ងវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ ស្កាត់ការចម្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងនិងគោលការណ៍ស្តង់ដាប្រតិបត្តិ( SOP )សម្រាប់រោងភាពយន្តនិងរោងសម្តែងសិល្ប:ខាងក្រោមនេះ៕