ឆ្ងល់អត់ ថាហេតុអ្វីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់តែងបិទអក្សរ AMBULANCES បញ្ច្រាស

ភ្នំពេញ៖ ពេលខ្លះចេះតែឆ្ងល់ ហេតុអ្វីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឃើញបិទអក្សរខ្មែរ ឬពាក្យ AMBULANCES បញ្ច្រាស? ដែលនាំឲ្យមហាជនមួយចំនួនចោទជាសំនួរ។


តាមពិតទៅ ការបិតពាក្យបញ្ច្រាសនេះ មានគោលដៅមួយ ដើម្បីឲ្យរថយន្តនៅខាងមុនដែលមើលតាមកញ្ចក់នោះ អានត្រូវទៅវិញ(Mirror Writing)។

ចំណុចនេះហើយ ដែលយើងតែងឃើញទាំងពាក្យខ្មែរ ឬបរទេសសរសេរបញ្ច្រាសនោះ៕