រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ ចាតវិធានការក្ដៅ ចំពោះម្ចាស់រថយន្ដ ម៉ូតូ ដែលចតគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់

ក្រុងព្រះសីហនុ៖ ម្សិលមិញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ចាត​វិធាន​ការ​ក្ដៅ ចំពោះម្ចាស់រថយន្ដ ម៉ូតូ ដែលចតគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់​ដែល​បង្កការ​រំខាន​ដល់​ការ​ធ្វើ​ចរាចរណ៍​ក្នុង​ក្រុង។ ការចុះបង្កាប់នេះ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានធ្វើការចាប់ និងរក្សាទុករថយន្ដ ៣គ្រឿង ម៉ូតូ ២៨​គ្រឿង​ដែលចតទុកគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់៕