ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ 19 ថ្មី នៅល្ងាចថ្ងៃទី 21 ឧសភានេះ

កូវីដ 19 មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេ។ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ 19 ថ្មីមួយករណីនៅល្ងាចថ្ងៃទី 21 ខែឧសភានេះ។

សូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីកូវីដ 19៕