មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តសៀមរាបប្រកាសហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មទិញ-លក់-ពិឃាតសត្វសុនក (ឆ្កែ)

ខេត្តសៀមរាប៖ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី 06 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនដែលជាអាជិករទិញ-លក់ ពិឃាតសត្វសុនក (ឆ្កែ) ទាំងអស់ និងសាធារណជនទូទៅពីការហាមឃាត់ការជួញដូរ ទិញលក់ និងពិឃាតសត្វសុនកតាមរយៈខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖