ក្រសួងអប់រំ កំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ដូចខាងក្រោម៖ – បាក់ឌុប នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ – ឌីប្លូម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១