រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឲ្យចរាចរ និងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ៣០០០០រៀលគំរូថ្មី

ភ្នំពេញ៖រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យលេខ២០០អ នក្រ.បកអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យចរាចរនិងប្រើប្រាស់ទូទាំ ងប្រទេសក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ៣០០០០រៀលគំរូថ្មី អបអរខួប៣០ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ា រីសនិងខួប៣០ឆ្នាំនៃការយាងនិវត្តន៍របស់ព្រះករុ ណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ”ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ” ។

សូមពិនិត្យមើលលក្ខណៈពិសេសនៃធនប័ត្រអនុ ស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ៣០០០០រៀលគំរូថ្មីមានចែងក្នុងប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដូចខាង ក្រោ ម៖