ក្រុមហ៊ុន ENARITA ចេញសេចក្ដីប្រកាសកែតម្រូវព័ត៌មាន

យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន ENARITA បានអះអាងថា ដោយយល់ឃើញថា ប្អូនប្រុស ឈ្មោះ សារួមសាកល (Facebook ឈ្មោះ វុធ សាកល )ដែលបានធ្វើ Name Card ដោយមិនជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនជាមុន ធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រឡំ។ ដោយយល់ថា ប្អូនប្រុសខាងលើបានធ្វើកំហុសដោយអចេតនា ក្រុមហ៊ុនមិនប្រកាន់ទោសកំហុសនេះទេ។ ហើយក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាស់ទទួលស្គាល់ប្អូនប្រុស សារួម សាកល ជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់អចលនៈទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមានតួនាទីជាមន្ត្រីផ្នែកលក់អចលនៈទ្រព្យ។

យ៉ាងណាមិញ ENARITA បានធ្វើសេចក្ដីកែតម្រូវព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយ ដោយមានជាលិខិតដូចខាងក្រោម ៖