របៀបមើលលេខកូដមួយចំនួន ដើម្បីដឹងថា iPhone របស់អ្នកផលិតសម្រាប់ប្រទេសណា!

និយាយរឿងលេខកូដប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់លើទូរស័ព្ទ iPhone គិតមកដល់ពេលនេះ នៅតែ​មាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ មួយចំនួននៅតែមានចម្ងល់​ និងមិនច្បាស់ថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនផលិតផល​សម្រាប់ប្រទេសណា។ ថ្ងៃនេះ យើង​សូម​លើកយកនូវ លេខកូដមួយចំនួន​អាចបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកផលិតសម្រាប់ប្រទេសណា?

ដើម្បីមើលកូដ Model របស់ iPhone លោកអ្នកអាចចូលទៅ Settings-> About រួចមើលរកពាក្យ Model។ វាមាន ប្រមាណពី 7 ទៅ 8 តួអក្សរ តែ​សូម​រកមើល តួអក្សរពីរចុងក្រោយ (ដោយមិនរាប់ អក្សរដែលមានសញ្ញា / នៅពីមុខ) រួចផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងតារាងខាងក្រោម ដើម្បី​ស្វែង​រក​ប្រភព របស់វា។ ​ជាឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទមានលេខកូដ MC604MY/A ដោយមិនរាប់អក្សរនៅពីក្រោយ /A ដូចនេះ តួអក្សរពីចុងក្រោយ MY ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្រាប់ប្រទេស Malaysia។ ទាំងនេះ គឺជា List មួយចំនួនដែលពេញនិយម៖

AB: Egypt, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates
B: Ireland, UK, also used for some replacement phones
BR: Brazil (Assembled in Brazil)
BZ: Brazil (Assembled in China)
C: Canada
CL: Canada
CH: China
CZ: Czech Republic
D: Germany
DN: Austria, Germany, Netherlands
E: Mexico
EE: Estonia
FB: France, Luxembourg
FD: Austria, Liechtenstein, Switzerland
GR: Greece
HN: India
IP: Italy
HB: Israel
J: Japan
KH: Korea
KN: Norway
KS: Finland, Sweden
LA: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
PO: Portugal
PP: Philippines
RO: Romania
RS: Russia
SL: Slovakia
SO: South Africa
T: Italy
TH: Thailand
TA: Taiwan
TU: Turkey
X: Australia, New Zealand
VN: Vietnam ,also use for some replacement
Y: Spain
ZA: Singapore
ZP: Hong Kong, Macau

Peru
LE: Argentina
LL: USA
LZ: Chile, Paraguay, Uruguay
MG: Hungary
MY: Malaysia
NF: Belgium, France, Luxembourg
PL: Poland