អ្នកប្រើប្រាស់ Gmail មួយចំនួនមិនទាន់បានដឹងពីមុខងារសុវត្ថិភាព “Confidential Mode”

អ្នកប្រើប្រាស់គណនី Gmail របស់ក្រុមហ៊ុន Google មួយចំនួនហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍​ប៉ុន្មានទេ លើ​មុខងារសុវត្ថិភាព និង​ឯកជន​ភាព ដែលឲ្យឈ្មោះថា ​ Confidential Mode។ នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំ និងធ្វើការស្វែងយល់​ពី​ការប្រើប្រាស់ “Confidential Mode” ដែលជា​មុខងារ​សម្រាប់​ជួយ​ដល់​ផ្នែក សុវត្ថិភាព និង​ឯកជន​ភាព​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ Gmail។ មុខងារ​នេះ ចែកចេញជា ០៣ចំណុច៖

១) អ៊ីមែល​ដែល​លុបចោល​ដោយ​ខ្លួនឯង(Self-Destructing Emails): ចំណុច​នេះ​លោកអ្នក​អាច​កំណត់ថា អ៊ីមែល​ដែល​លោកអ្នក​ផ្ញើ​ចេញ​អាច​បើក​មើល ក្នុង​ចន្លោះ​ពេលវេលា​កំណត់​ណា​មួយ​(ពី១ថ្ងៃ ដល់ ៥ឆ្នាំ)។
២) អ៊ីមែល​ដែល​មិនអាច​បញ្ជូនបន្ត(Un-Forwardable Emails): មានន័យថា​អ្នកទទួល អ៊ីមែល​របស់លោក​អ្នក នឹង​មិនអាច​បញ្ជូនបន្ត(Forward) ចម្លង និង​បោះពុម្ព​បានទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែ​គេ​ក៏​នៅតែ​អាច screenshot បាន។

៣) ការបញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​ពីរដង សម្រាប់​អ៊ីមែល(Two-factor Authentication for Emails): មានន័យថា​ដើម្បី​ចូល​អាន​សារ​អ៊ីមែល​របស់លោក​អ្នក ភាគី​អ្នកទទួល​ត្រូវ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Google បញ្ជូនទៅ​ឲ្យ​តាម​សារ​ទូរស័ព្ទ(សម្រាប់ ប្រទេស​កម្ពុជា​មុខងារ​នេះ​មិនទាន់​អាច​ប្រើប្រាស់​បានទេ) ៕