តម្លៃផ្លូវការរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone Xs និង Xs Max មានធានាត្រឹមត្រូវ Apple ត្រូវបានបង្ហាញហើយសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា

ក្រោយ​រង់ចាំ​អស់​រយៈពេល​ជា​យូរ អំពី​តម្លៃ​ផ្លូវការ​ទូរស័ព្ទ  iPhone Xs និង Xs Max ពី​ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ តម្លៃ​ផ្លូវ​ទូរស័ព្ទ​ទាំង ២ នេះ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ហើយដោយ​ក្រុមហ៊ុន Futureworld Cambodia ។

តាម​ការ​បង្ហោះ​លើ​ទំព័រ Facebook របស់​ក្រុមហ៊ុន Futureworld Cambodia បានសរសេរថា Coming Soon…iPhone XS , XS Max, iPhone XR #Once for All new iPhone Generations ដែល​មានន័យថា​ទូរស័ព្ទ​ទាំង ២ នេះ​នឹង​មកដល់​ទីផ្សារ​ខ្មែរ​យើងឆាប់ៗនេះ។

ជាមួយនឹង​គ្នា​នេះ បុ​ក្គ​លិ​ក​ផ្នែក​ក៏បាន​ប្រាប់ The Plus News តាម​ទូរស័ព្ទ iPhone Xs និង Xs Max នឹង​បើក​ឲ្យ​ធ្វើការ Pre-Order ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ រហូត​ដល់ទី ២៧ ខែតុលា ហើយនឹង​ទទួលបាន​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១។

ចំពោះ​ទូរស័ព្ទ iPhone Xs ៖

  • ទំហំ ៦៤GB មានតម្លៃ ១២៤៦ ដុល្លារ
  • ទំហំ ២៥៦GB មានតម្លៃ ១៤២៨ ដុល្លារ
  • ទំហំ ៥១២GB មានតម្លៃ ១៧១៨ ដុល្លារ

ដោយឡែក​ទូរស័ព្ទ iPhone Xs Max៖

  • ទំហំ ៦៤GB មានតម្លៃ ១៣៦៨ ដុល្លារ
  • ទំហំ ២៥៦GB មានតម្លៃ ១៥៤៨ ដុល្លារ
  • ទំហំ ៥១២GB មានតម្លៃ ១៧៨៨ ដុល្លារ