លោក Tim Cook ថាអាចទម្លាក់តម្លៃ iPhone បន្តិច ក្រោយការលក់ធ្លាក់ចុះ

បន្ទាប់​ប្រកាសថា​ចំណូល​នៃ​ការលក់​ទូរស័ព្ទ iPhone មានការ​ធ្លាក់ចុះ 15 % នៅ​ដើមឆ្នាំ 2019 លោក Tim Cook បាន​គេ​សួរ​អំពី​តម្លៃ​នៃ​ទូរស័ព្ទ​ថា តើ​វា​អាច​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ទេ ខណៈ​ស្ថានភាពមិនល្អ​បែបនេះ។

ជាដំបូងលោក Cook បាន​ពន្យល់​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណត់​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ថាសម្រាប់​តម្លៃ iPhone XS ក្រុមហ៊ុន​ចង់​រក្សា​តម្លៃ​ឲ្យ​ដូចនឹង iPhone X និង XS Max ថ្លៃ​ជាងគេ​បន្តិច ហើយ iPhone XR ស្ថិតនៅ​ចន្លោះ​តម្លៃ iPhone 8 និង 8 Plus។ ជាមួយគ្នានេះ លោក Tim Cook បាន​សារភាពថា កត្តា​តម្លៃ​ជាហេតុ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ចំណូល​បាន​ពី​ការលក់ iPhone មានការ​ថយចុះ​នៅ​ត្រីមាស​ចុងក្រោយ។ ដូច្នេះ នៅពេល​ខាង​មុន Apple កំពុង​សម្រេច ថា​នឹងត្រូវ​ផ្លាស់ប្ដូរ​យុទ្ធសាស្ត្រ​កំណត់​តម្លៃ iPhone ថ្មី​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ដោយ​អាចមាន​ជាការ​ទម្លាក់​តម្លៃនៅលើទីផ្សា​រ​មួយចំនួន បន្ទាប់ពី​បាន​បញ្ចុះតម្លៃ​ពីរ​រួចមកហើយ​នៅក្នុង​ទីផ្សារ​ចិន និង​ជប៉ុន៕